วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

นักโทษคดีมาตรา 112 ไม่ใช่นักโทษการเมืองประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 112ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 นั้น จะต้องเป็นการกระทำต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้น ไม่รวมถึงเชื้อพระวงศ์คนอื่นๆ 

ทั้งนี้ เนื่องจากตามมาตรา 112 มุ่งคุ้มครองบุคคลผู้เป็นประมุขแห่งรัฐ และผู้เป็นอุปกรณ์ในสถาบันดังกล่าว ได้แก่

1. พระมหากษัตริย์ (The King) หมายถึง องค์ที่ทรงครองราชย์อยู่ขณะที่มีการกระทำความผิด มิใช่พระมหากษัตริย์ที่ทรงสละราชบัลลังก์แล้วหรือพระมหากษัตริย์ในอดีต มิฉะนั้นก็จะหาขอบเขตอันเป็นองค์ประกอบความผิดมิได้

2. พระราชินี (The Queen) หมายถึง สมเด็จพระมเหสีที่เป็นใหญ่กว่าพระราชชายาทั้งหลาย ซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวได้ผ่านการอภิเษกสมรส โดยเป็นพระมเหสีในพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์อยู่ขณะมีการกระทำความผิดไม่ใช่พระราชินีในรัชกาลก่อน แม้ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตาม

3. รัชทายาท (The Crown Prince) บางครั้งเรียกว่า “มกุฎราชกุมาร” หมายถึง พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงครองราชย์อยู่ และจะได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ต่อไป ตามนัยที่ตราไว้ใน กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467

4. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (The Regent) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ประมุขแทนพระมหากษัตริย์ เป็นการชั่วคราว ตามนัยแห่งรัฐธรรมนูญ


เพราะเรื่องความมั่นคงของชาติเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาบันหลักของชาติคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชาติ ในส่วนความมั่นคงก็คือ แผ่นดิน

ศาสนา ในส่วนความมั่นคงคือ บ่อนทำลายศาสนา

พระมหากษัตริย์ คือ ศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติให้รู้รักสามัคคี เมื่อคนไทยแตกแยก ก็หวังพึ่งพระบารมีให้ทรงยุติ และแผ่นดินไทยคือ ราชอาณาจักร อันหมายถึง ประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุข

ดังนั้น มาตรา 112 จึงเป็นความผิดที่อยู่ในบทบัญญัติของลักษณะ 1  เป็นความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

ฉะนั้นผู้ที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จึงเป็นความผิดด้านความมั่นคงของรัฐ เพราะสถาบันกษัตริย์ เป็น 1 ใน 3 สถาบันหลักของชาติ

ฉะนั้นผู้ที่ผิดมาตรา112 จึงไม่เกี่ยวกับคดีการเมือง 

เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้

ฉะนั้น คงมีแต่พวกโง่เท่านั้น ที่หลงเชื่อว่า นักโทษมาตรา112 เป็นนักโทษการเมือง


คลิกอ่าน รัฐธรรรมนูญฉบับแรก กับสถาบันพระมหากษัตริย์


---------------------

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังได้กำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์ไว้หลายมาตรา เช่น

มาตรา 2 “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

มาตรา 68 วรรคหนึ่ง “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้”

มาตรา 70 “บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้” 

มาตรา 77 “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็น และเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ”

---------------------

หากคิดวิจารณ์กษัตริย์ด้วยเหตุด้วยผลแล้ว แม้มีมาตรา 112 ก็ยังสามารถกระทำได้

แต่ที่มีคนคิดอยากจะล้มมาตรา112 ก็คงมีเจตนาเพื่ออยากจะหมิ่น ด่า ใส่ร้าย อาฆาตมาดร้าย ต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราขการแทนพระองค์ โดยไม่มีความผิดมากกว่า

ขนาดคนทั่วไปยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทไว้ปกป้องสิทธิของตนเอง แล้วบุคคลผู้ทรงเป็นถึงองค์พระประมุขของประเทศ เป็นบุคคลสำคัญที่สุดของประเทศ จะมีกฎหมายเพื่อปกป้องพระองค์ไม่ได้เชียวหรือ ?

คิดสิคิด !!

หากต้องการคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านี้ แนะนำอ่านบทความเรื้อง  มาตรา 112 ที่รัก 


-----------------------

และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว นักโทษคดีมาตรา112 ก็มักได้รับพระราชทานอภัยโทษเสมอ ไม่เคยมีใครติดคุกครบจำนวนที่ศาลได้ตัดสินไว้จริง

มาตรา112 ไม่เคยเป็นปัญหากับผู้จงรักภักดี ตรรกะง่าย ๆ แค่นี้แหละ

เมื่อเกิดมาบนแผ่นดินของพระราชา แล้วไม่มีความสุข ไม่พอใจกับแผ่นดินนี้ ก็ไปจากแผ่นดินนี้ซะ จะอยู่ให้หนักแผ่นดินนี้ไปทำไม ไอ้พวกหน้าด้านทั้งหลาย!!


คลิกอ่าน The King never smiles

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น